QUY CÁCH THIẾT KẾ THI CÔNG

CHỌN BỘ FILE MỀM ĐỊNH DẠNG CAD QUY CÁCH THIẾT KẾ THI CÔNG CƠ ĐIỆN M&E COMBO FULL 4 PHẦN với 200K (Có thể đăng ký rời)  (GỐC 1.570K) File mềm pdf review tại; https://www.mediafire.com/file/9aq4vmkk9p0779g/1._full_b%25E1%25BB%2599_file_m%25E1%25BB%2581m_QCTK_%25C4%2590i%25E1%25BB%2587n-%25C4%2590i%25E1%25BB%2587n_nh%25E1%25BA%25B9.zip/file PHẦN 1. FULL HỆ ĐIỆN – ĐIỆN NHẸ  – 80K (Trọn bộ file pdf xem thử; 1.1 HỆ ĐIỆN – 70K Đường … Continue reading

𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐡𝐞̣̂ PCCC 𝐓𝐨̀𝐚 𝟒𝟓 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠, 𝟎𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂̀𝐦, 𝟎𝟑 𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐁𝐚̉𝐧 𝐯𝐞̃ 𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲

𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐡𝐞̣̂ PCCC 𝐓𝐨̀𝐚 𝟒𝟓 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠, 𝟎𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂̀𝐦, 𝟎𝟑 𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐁𝐚̉𝐧 𝐯𝐞̃ 𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲 PHẦN III/VI; Hệ ống chữa cháy FP Hướng dẫn triển khai đặt bản vẽ thiết kế đường ống chữa cháy tháp 45 tầng. Link tải file tài liệu nội bộ tại; https://www.mediafire.com/…/Ch%E1%BB%AFa+ch%C3%A1y…/file Xem … Continue reading

𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐡𝐞̣̂ PCCC- BÁO CHÁY 𝐓𝐨̀𝐚 𝟒𝟓 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠, 𝟎𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂̀𝐦, 𝟎𝟑 𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐁𝐚̉𝐧 𝐯𝐞̃ 𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲

𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐡𝐞̣̂ PCCC- BÁO CHÁY 𝐓𝐨̀𝐚 𝟒𝟓 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠, 𝟎𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂̀𝐦, 𝟎𝟑 𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐁𝐚̉𝐧 𝐯𝐞̃ 𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲 PHẦN III/VI; Hệ báo cháy cháy FA Hướng dẫn triển khai đặt bản vẽ thiết kế hệ báo cháy tháp 45 tầng. Link tải file tài liệu nội bộ tại; https://www.mediafire.com/…/B%C3%A1o+ch%C3%A1y+T…/file … Continue reading

𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐡𝐞̣̂ PCCC- BÁO CHÁY 𝐓𝐨̀𝐚 𝟒𝟓 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠, 𝟎𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂̀𝐦, 𝟎𝟑 𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐁𝐚̉𝐧 𝐯𝐞̃ 𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲

𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐡𝐞̣̂ PCCC- BÁO CHÁY 𝐓𝐨̀𝐚 𝟒𝟓 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠, 𝟎𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂̀𝐦, 𝟎𝟑 𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐁𝐚̉𝐧 𝐯𝐞̃ 𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲 PHẦN III/VI; Hệ chiếu sáng sự cố và Exit Hướng dẫn triển khai đặt bản vẽ thiết kế hệ báo cháy tháp 45 tầng. Link tải file tài liệu nội bộ … Continue reading

𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐡𝐞̣̂ ĐHKK-TG 𝐓𝐨̀𝐚 𝟒𝟓 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠, 𝟎𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂̀𝐦, 𝟎𝟑 𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐁𝐚̉𝐧 𝐯𝐞̃ 𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲

𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐡𝐞̣̂ ĐHKK-TG 𝐓𝐨̀𝐚 𝟒𝟓 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠, 𝟎𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂̀𝐦, 𝟎𝟑 𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐁𝐚̉𝐧 𝐯𝐞̃ 𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲 PHẦN IV/VI; Hệ Điều hòa không khí và Thông gió phần căn hộ Hướng dẫn triển khai đặt bản vẽ thiết kế hệ thống ĐHKK-TG căn hộ tháp 45 tầng. – Mặt hệ … Continue reading

𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐡𝐞̣̂ ĐHKK-TG 𝐓𝐨̀𝐚 𝟒𝟓 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠, 𝟎𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂̀𝐦, 𝟎𝟑 𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐁𝐚̉𝐧 𝐯𝐞̃ 𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲

𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐡𝐞̣̂ ĐHKK-TG 𝐓𝐨̀𝐚 𝟒𝟓 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠, 𝟎𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂̀𝐦, 𝟎𝟑 𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐁𝐚̉𝐧 𝐯𝐞̃ 𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲 PHẦN IV.2/VI; Hệ Thông gió, tăng áp, hút khói,… – Tăng áp cầu thang bộ, tầng hầm, khối đế… Hướng dẫn triển khai đặt bản vẽ thiết kế hệ thống Thông gió, tăng … Continue reading

𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐡𝐞̣̂ ĐHKK-TG 𝐓𝐨̀𝐚 𝟒𝟓 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠, 𝟎𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂̀𝐦, 𝟎𝟑 𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐁𝐚̉𝐧 𝐯𝐞̃ 𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲

𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐡𝐞̣̂ ĐHKK-TG 𝐓𝐨̀𝐚 𝟒𝟓 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠, 𝟎𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂̀𝐦, 𝟎𝟑 𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐁𝐚̉𝐧 𝐯𝐞̃ 𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲 PHẦN IV.3/VI; Hệ Thông gió, tăng áp, hút khói,… – Tăng áp, hút khói hành lang, hút rác Hướng dẫn triển khai đặt bản vẽ thiết kế hệ thống Thông gió, tăng áp, … Continue reading

𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐡𝐞̣̂ ĐHKK-TG 𝐓𝐨̀𝐚 𝟒𝟓 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠, 𝟎𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂̀𝐦, 𝟎𝟑 𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐁𝐚̉𝐧 𝐯𝐞̃ 𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲

𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐡𝐞̣̂ ĐHKK-TG 𝐓𝐨̀𝐚 𝟒𝟓 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠, 𝟎𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂̀𝐦, 𝟎𝟑 𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐁𝐚̉𝐧 𝐯𝐞̃ 𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲 PHẦN IV.4/VI; Hệ Thông gió, tăng áp, hút khói,… – Tăng áp giếng thang máy Hướng dẫn triển khai đặt bản vẽ thiết kế hệ thống Thông gió, tăng áp giếng thang máy … Continue reading

𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐡𝐞̣̂ ĐHKK-TG 𝐓𝐨̀𝐚 𝟒𝟓 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠, 𝟎𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂̀𝐦, 𝟎𝟑 𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐁𝐚̉𝐧 𝐯𝐞̃ 𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲

𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐡𝐞̣̂ ĐHKK-TG 𝐓𝐨̀𝐚 𝟒𝟓 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠, 𝟎𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂̀𝐦, 𝟎𝟑 𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐁𝐚̉𝐧 𝐯𝐞̃ 𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲 PHẦN IV.5/VI; Hệ Thông gió, tăng áp, hút khói,… – Thông gió tầng hầm Hướng dẫn triển khai đặt bản vẽ thiết kế hệ thống Thông gió tầng hầm tháp 45 tầng. Link … Continue reading

𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐡𝐞̣̂ ĐHKK-TG 𝐓𝐨̀𝐚 𝟒𝟓 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠, 𝟎𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂̀𝐦, 𝟎𝟑 𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐁𝐚̉𝐧 𝐯𝐞̃ 𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲

𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐡𝐞̣̂ ĐHKK-TG 𝐓𝐨̀𝐚 𝟒𝟓 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠, 𝟎𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂̀𝐦, 𝟎𝟑 𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐁𝐚̉𝐧 𝐯𝐞̃ 𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲 PHẦN IV.6/VI; Hệ Điều hòa không khí – Hệ điều hòa không khí khối đế-TTTM Hướng dẫn triển khai đặt bản vẽ thiết kế hệ thống điều hòa không khí khối đế-TTTM tháp … Continue reading